Các kích thước : D15xR10xC15 : Dài 15cm , rộng 10cm và cao 15cm D20xR10xC20 : Dài 20cm , rộng 10cm và cao 20cm D20xR14xC14 : Dài 20cm , rộng 14cm và cao 14cm D15xR15xC20 : Dài 15cm , rộng 15cm và cao 20cm D30xR13xC15 : Dài 30cm , rộng 13cm và cao 15cm D30xR17xC17 : Dài 30cm , rộng 17cm và cao 17cm ------------------------ #becamini #hocamini #becaminiphongthuy #hocaminiphongthuy #becatrangtri #becatreomini #becadeban #becaminideban #hocaminideban #becaphongthuy #becaminiphongthuy #becaminigiare #becaminitron #hocaphongthuy #hocaminiphongthuy #becaminitreo #becaminitreotuong #becaminidebanlamviec #becaphongthuymini #becaphongthuydeban.