Đá sùi khí. *Đá sủi bầu 2cm. *Đá sủi tròn 3cm.  *Đá sủi trụ dài 10cm. Đá sủi chất lượng tốt, sủi mịn.