Dùng trang trí sân vườn hoặc hồ bán cạn Sĩ iu giá yêu thương Website www.bancanvietnam.com Liên hệ 0898879223 #Caybancan