Napad là giá thể để buộc(gắn) cho cây. Napad không có dinh dưỡng Giá thể trồng cây: -Dùng làm giá thể cho trầu bà, Bucep, dương xỉ.... -Có thể bẻ tùy vào nhu cầu sử dụng. hộp 10 miếng