Dùng trong hồ cá thủy sinh. Dùng trong hồ cá thủy sinh 7m Dùng trong hồ cá thủy sinh cá vàng Dùng trong hồ cá thủy sinh betta Giúp chia oxy đều các hồ. Giúp chia oxy từ 1 ra 2 Giúp chia oxy từ 1 ra 3 Giúp 1 dây oxy có thể chia max 3x9x27 v. V. V. Giúp nối dây oxy khi thiếu dây