Gói 1 lít NEO MEDIA PREMIUM có diện tích bề mặt khoảng 3.200 m2/ l NEO SOFT PREMIUM: có tính axit nhẹ và sẽ làm giảm nhẹ độ pH NEO PURE PREMIUM: vật liệu lọc trung tính không làm thay đổi độ pH của nước NEO HARD PREMIUM: vật liệu lọc có tính kiềm nên sẽ làm tăng nhẹ độ pH của nước