Cây được làm hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên. Đã được sử lý qua nên hoàn toàn về có thể sử dụng ngay mà không ảnh hưởng sinh vật trong hồ. Dùng để cấy rêu,nana... Thích hợp cho hò 30cm trở lên